Refine your search

The 10 most checked-out in the past 3 months
Title Item type Checkouts  
84 พรรษาพัฒนาเกษตรไทย ก้าวไกลด้วยสารสนเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ ม.ป.ป. - 1 เล่ม 29.5 ซม.

Item type หนังสืออ้างอิง Checkouts: 2 Place hold
ห้องสมุดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0 2265 6532 โทรสาร : 0 2265 6531